Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Գիտաժողով ներ
22.11.2016
«Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրները» (22-23 նոյեմբերի) միջազգային գիտաժողով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

_______________________________

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

YEREVAN STATE UNIVERSITY

 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ»

22–23 նոյեմբերի 2016 թ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГЕНОЦИД АРМЯН И ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ»,  

22–23 ноября 2016 г. 

INTERNATIONAL CONFERENCE

«THE ARMENIAN GENOCIDE

AND THE PROBLEM OF REPARATION»

 22–23 November 2016

 

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ ԳԱԱ հայագիտության և հաս. գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար

ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԵՊՀ ռեկտոր ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ին-տի տնօրեն

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ին-տի տնօրեն

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ին-տի տնօրեն

ՊԱՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ին-տի տնօրեն

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տի տնօրեն

ԳԵՎՈՐԳ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլո¬գիայի և իրավունքի ին-տի տնօրեն

ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ին-տի տնօրեն

ԷԴԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան

ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԻՆՅԱՆ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ին-տի Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպա¬նության պատմության բաժնի վարիչ

ՍՈՒՐԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի փոխտնօրեն

 

 ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ 

22 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը՝ 1000–1200

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ

Բացման խոսք

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտություն­նե­րի բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Յուրի Սուվարյան

Ողջույնի խոսք

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր

Արամ Սիմոնյան

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն

Աշոտ Մելքոնյան

 

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն

Ռու­բեն Սաֆ­րաստ­յան

Զեկուցումներ

Ե­վա Սալ­կե­վիչ-Մ­յու­ներ­լին (­Լե­հաս­տան) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան վնաս­նե­րի հա­տուց­ման հար­ցի քննար­կու­մը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի նոր­մե­րի հի­ման վրա  

Ար­մեն Մա­րուք­յան (­Հա­յաս­տան) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևանք­նե­րի հաղ­թա­հար­ման հնա­րա­վոր ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զի ուր­վագծ­ման հար­ցի շուրջ

Հա­րութ­յուն Խա­չա­տուր­յան (Ֆ­րան­սիա) Տե­ղե­կատ­վութ­յան ներ­կա­յա­ցումն ու հա­տուց­ման խնդի­րը

Ա­րա Պապ­յան («­Մո­դուս վի­վեն­դի» կենտ­րոն) Վուդ­րո Վիլ­սո­նի ի­րա­վա­րար վճի­ռը (22 նո­յեմ­բե­րի 1920 թ.) որ­պես Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան վե­րա­կանգն­ման ի­րա­վա­կան հիմք

 

Բաժանմունք

Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կրած Ֆինանսական և գույքային կորուստները

22 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը 1220–1420

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ

Նախագահողներ` Վլադիմիր Հարությունյան,

Էդիկ Մինասյան

 1. Հայկ Մե­լիք-Ա­դամ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ) «Օս­ման­յան կայս­րութ­յան հան­քա­հում­քա­յին ռե­սուրս­նե­րը ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևան­քով հա­յե­րի ու­նեզրկ­ման հա­մա­տեքս­տում (1894-1923 թթ.)»
 2. Ա­մա­տու­նի Վի­րաբ­յան, Գո­հար Ա­վագ­յան (ՀԱԱ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևան­քով Էրզ­րու­մի հա­յութ­յան կրած նյու­թա­կան կո­րուստ­նե­րը
 3. Ա­նա­հիտ Աս­տո­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ) «­Բուր­սա­յի նա­հան­գի հա­յե­րի ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան վի­ճա­կը և ն­յու­թա­կան կո­րուստ­նե­րը հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան տա­րի­նե­րին»
 4. Ա­նի Ոս­կան­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ) «Ա­դա­նա­յի նա­հան­գի հա­յե­րի ֆի­նան­սա­տնտե­սա­կան վի­ճա­կը եվ նյու­թա­կան կո­րուստ­նե­րը հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան տա­րի­նե­րին»
 5. Ա­նուշ Հով­հան­նիս­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) «­Հայ­կա­կան հա­մայն­քա­յին կալ­վածք­նե­րի խնդի­րը Թուր­քիա­յի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում ու­նե­զրկման քա­ղա­քա­կա­նութ­յան շա­րու­նա­կա­կա­նութ­յու­նը»
 6. Հա­րութ­յուն Մա­րութ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) Փոխ­հա­տուց­ման ստաց­ման հրեա­կան փոր­ձից. «­Պա­հանջ­նե­րի կոն­ֆե­րանս» կազ­մա­կեր­պութ­յան ձևա­վո­րու­մը և գոր­ծու­նեութ­յու­նը

Քննարկում

Բաժանմունք

Ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման իրավական խնդիրները և հայ ժողովրդի կրած մշակութային-քաղաքակրթական կորուստները

 

22 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը 1220–1420

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ

Նախագահողներ` Արարատ Աղասյան,  

Պավել Ավետիսյան 

 1. Ար­թուր Վա­ղարշ­յան (ԵՊՀ) Հայ դա­տի խնդի­րը որ­պես ազ­գա­յին սահ­մա­նադ­րա­կան քա­ղա­քա­նութ­յան հիմ­նա­հարց 
 2. Սե­դա Գաս­պար­յան (ԵՊՀ) 1948 թ. ՄԱԿ-ի Ցե­ղաս­պա­նութ­յան կոն­վեն­ցիան և Թուր­քիա­յի պա­տաս­խա­նա­տվութ­յունն իր նա­խոր­դի ոճ­րա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի հա­մար» 
 3. Է­դիկ Մի­նաս­յան (ԵՊՀ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման և պա­հան­ջա­տի­րութ­յան հիմ­նա­խնդիր­նե­րը ՀՀ ան­կա­խութ­յան շրջա­նի պաշ­տո­նա­կան փաս­տաթղ­թե­րում
 4. Հաս­միկ Ս­տե­փան­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը և Օս­ման­յան կայս­րութ­յան նա­խա­րա­րա­կան, վար­չա­կան ու դի­վա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մը
 5. Մար­տիկ Գաս­պար­յան (­Ռու­սաս­տա­նի բնա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի ա­կա­դե­միա­յի հայ­կա­կան գի­տա­կան կենտ­րոն) Մ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան գնա­հատ­ման և մ­շա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պա­նութ­յան հետ­ևան­քով հասց­ված վնա­սի հա­տուց­ման հար­ցում կվա­լի­մետ­րիկ մե­թո­դի կի­րա­ռու­մը
 6. Դա­վիթ Քերթ­մենջ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԱրվԻ) Հայ­կա­կան մե­մո­րիալ ճար­տա­րա­պե­տութ­յան նոր զար­գա­ցում­նե­րը ան­կա­խութ­յան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում

Քն­նար­կում


Բաժանմունք

Հայոց ցեղասպանության և հատուցման խնդրի արտացոլումը գրականության մեջ

22 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը 1220–1420

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ

Նախագահողներ` Վարդան Դևրիկյան,  

Արծրուն Ավագյան 

 1. Ք­նա­րիկ Տեր-­Դավթ­յան-Արև­շատ­յան (ՀՁԳԻԹ) Կա­րա­պետ Գա­բիկ­յա­նի «­Փոքր Հայ­քի և ն­րա մայ­րա­քա­ղաք Սե­բաս­տիա­յի ոչն­չա­ցու­մը» գիր­քը որ­պես Հա­յոց ցե­ղա­սպա­նութ­յան պատ­մութ­յան կար­ևոր սկզբնաղբ­յուր
 2. Ին­գա Ա­վագ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ), Հաս­միկ Հ­մա­յակ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) Մեծ ե­ղեռ­նը վե­րապ­րած Գ. Հ­մա­յակ­յա­նի «Իմ կյան­քը» հու­շա­պա­տու­մը և «Թզ­բե­հը» ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը
 3. Լու­սի­նե Վար­դան­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ) Է­լիֆ Շա­ֆա­քի վե­պը` Ս­տամ­բու­լի և Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան մա­սին. Գրա­կա­նութ­յուն և ճշ­մար­տութ­յուն
 4. Սու­սան­նա Հով­հան­նիս­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ) Հո­վան­նես Թու­ման­յա­նը իբրև վա­վե­րագ­րող և հա­տուց­ման պա­հան­ջա­տեր
 5. Ար­մեն Կա­րա­պետ­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ) Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նի կորստ­յան նկա­տա­ռում­ներն ու մտա­հո­գութ­յուն­նե­րը «Ար­մե­նիա» պար­բե­րա­կա­նի է­ջե­րում 
 6.  Կա­րի­նե Ա­ռա­քել­յան (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան լու­սա­բա­նու­մը լի­բա­նա­նա­հայ գրա­կան մա­մու­լի է­ջե­րում

Քն­նար­կում

Բաժանմունք

Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կրած ժողովրդագրական կորուստները

23 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը 1000–1200

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ

Նախագահողներ` Գևորգ Պողոսյան, Արմեն Մարուքյան

 1. Գե­ղամ Բա­դալ­յան (ԵՊՀ) Բա­ղե­շի նա­հան­գի Ս­պար­կերտ գա­վա­ռի հայ բնակ­չութ­յու­նը 1914 թ.
 2. Ար­փի­նե Բաբ­լում­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ) Խար­բեր­դի նա­հան­գի հայ բնակ­չութ­յու­նը 1916-1923 թթ. (պատ­մա­ժո­ղովր­դա­գրա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն
 3. Ռո­բերտ Թա­թո­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) Արևմ­տա­հա­յութ­յան թվա­քա­նա­կի և Արևմտ­յան Հա­յաս­տա­նի բնակ­չութ­յան էթ­նի­կա­կան կազ­մի հար­ցե­րը Փա­րի­զի հաշ­տութ­յան կոն­ֆե­րան­սին (1919-1920 թթ.)
 4. Նա­րի­նե Մար­գար­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) Հայ ե­րե­խա­նե­րի թրքաց­ման գոր­ծըն­թացն օս­ման­յան կայս­րութ­յան պե­տա­կան որ­բա­նոց­նե­րում (1915 -1918 թթ.)
 5. Նա­րեկ Պո­ղոս­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ), Հու­մա­նի­տար ին­տեր­վեն­ցիա­յի հաս­կա­ցութ­յու­նը Ռա­ֆա­յել Լեմ­կի­նի հե­տա­զո­տութ­յուն­նե­րում

Քն­նար­կում

Բաժանմունք

Հայոց ցեղասպանության պատմագիտական խնդիրներ 

23 նոյեմբերի 2016 թ.

ժամը 1000–1200

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ 

Նախագահողներ` Ռուբեն Սաֆրաստյան,

Մհեր Հովհաննիսյան 

 1. Մե­լի­նե Ա­նում­յան (ԱՀՀՈՒԿ) Օս­ման­յան աղբ­յուր­նե­րը Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան մա­սին. Նոր փաս­տաթղ­թեր Յոզ­ղա­տի դա­տա­վա­րութ­յան վե­րա­բեր­յալ
 2. Վա­լե­րի Թուն­յան (ՀՊՃՀ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան նեն­գա­փո­խու­մը Թուր­քի­ա­յի պատ­մա­գի­տութ­յան մեջ
 3. Ֆե­լիքս Մով­սիս­յան (ՎՊՄՀ) Սիո­նիզ­մը և Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը
 4. Շու­շան Խա­չատր­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) Բռ­նութ­յուն­նե­րի և ս­պա­նութ­յուն­նե­րի ծի­սա­կա­նաց­ման դեպ­քե­րը Մեծ ե­ղեռ­նի ըն­թաց­քում
 5. Հաս­միկ Գ­րի­գոր­յան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նից մինչև «քա­ռօր­յա պա­տե­րազմ». Բռ­նութ­յան օրի­նա­կա­նաց­ման մշա­կու­թա­յին գոր­ծոն­նե­րը

Քննարկում

 

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ ԵՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱԿՈՒՄ

23 նոյեմբերի 2014 թ.

ժամը 1220–1300

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության դահլիճ

Բա­ժան­մունք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հա­ղոր­դում­նե­րը քննար­կում­նե­րի արդ­յունք­նե­րի մա­սին

 

Եզ­րա­փա­կիչ խոսք`

ՀՀ ԳԱԱ հա­յա­գի­տութ­յան և հա­սա­րա­կա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի բա­ժան­մուն­քի ա­կա­դե­մի­կոս քար­տու­ղար

Յու­րի Սու­վար­յան

 

 ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

ԱՀՀՈՒԿ - Արևմ­տա­հա­յաս­տա­նի և­ արևմ­տա­հա­յութ­յան հար­ցե­րի ու­սում­նա­սիր­ման կենտ­րոն

ԵՊՀ – Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան

ՀԱԱ- Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ար­խիվ

ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ – ՀՀ ԳԱԱ Ար­ևե­լա­գի­տութ­յան ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ԱրվԻ – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա­բեղ­յա­նի ան­վան գրա­կա­նութ­յան ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ – ՀՀ ԳԱԱ Երկ­րա­բա­նա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հր. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հ­նա­գի­տութ­յան և­ ազ­գագ­րութ­յան ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան թան­գա­րան-ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ – ՀՀ ԳԱԱ Շի­րա­կի հա­յա­գի­տա­կան հե­տա­զո­տութ­յուն­նե­րի կենտ­րոն

ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ – ՀՀ ԳԱԱ Պատ­մութ­յան ինս­տի­տուտ

ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քո­թան­յա­նի ան­վան տնտե­սա­գի­տութ­յան ինս­տի­տուտ

ՀՁԳԻԹ – Հին ձե­ռագ­րե­րի գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան ինս­տի­տուտ և թան­գա­րան Մա­տե­նա­դա­րան

ՀՊՃՀ - Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ճար­տա­րա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րան

ՎՊՄՀ - Վա­նա­ձո­րի պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րան


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.