Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Գիտաժողով ներ
04.11.2019
«Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» հայերենագիտական գիտաժողովի (Նոյեմբերի 7-8)

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ

 

 

 

 

«Հայոց լեզվի պատմական  ուսումնասիրության  արդի խնդիրներ»

  հայերենագիտական գիտաժողովի

(Նոյեմբերի 7-8)

 

 

ԾՐԱԳԻՐ

 

 

 

Աղվերան – 2019

 

 

Նոյեմբերի  7-ին ՝  ժամը 14:30

Առաջին նիստ

Նախագահող՝ Վիկտոր Կատվալյան   

Լավրենտի Հովհաննիսյան  (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Միջին հայերենի և Ղարաբաղի բարբառի բուսանունների զուգադրական քննություն

Հովհաննես Զաքարյան («Տաթև» գիտակրթական համալիր), Հայերենի վ-   սկզբնահնչյունի հնդեվրոպական ծագման մասին

Գայանե Մխիթարյան  (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության հարցի շուրջ

Հասմիկ Թադևոսյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Բառակապակցական բժշկական տերմիններ Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ եւ նորին ցաւոց» բժշկարանում 

Սուսաննա Գրիգորյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Հատուկ անունների քննությունը Գ. Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում

Լուսինե Ղամոյան  (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Հնաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում

 

Ընդմիջում` 30 րոպե 

Սիլվա Պապիկյան  (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Տերմինաբանական դիտարկումներ

Արմեն Պետրոսյան (Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ), Հայոց ցեղանունները ըստ ազգածին ավանդության 

Հասմիկ Խաչատրյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Համշենի բարբառի հնաբանությունների շուրջ

 Ֆրիդա Հակոբյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Գրաբարի էլեկտրոնային պատմական բառարանի կազմության սկզբունքները

Մհեր Քումունց (Սյունիք) , Մի քանի տեղանունների ստուգաբանություն՝ պատմաազգագրական հենքով

 

 

 

Նոյեմբերի  8-ին ՝  ժամը 10:30

Երկրորդ նիստ

Նախագահող՝  Գ.Մխիթարյան

Վիկտոր Կատվալյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Հարացուցային հնաբանությունները բարբառային հայերենում

Նեկտար Սիմոնյան  (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Բարբառային թուրծ բառի ստուգաբանության շուրջ

Աշոտ Գալստյան ( Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ), Հուշագրության լեզվակառուցվածքային մի քանի հարցեր

Վալենտին Խաչատրյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Գրաբարյան օրինաչափություններից շեղվող իրողություններ Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկում

Մերի Սարգսյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Հայերենի բառակազմության խնդրահարույց մի քանի հարցերի մասին

20

Ջեմմա Բառնասյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Լեզվամտածողության տարբերակային արտահայտություններ հայերենի բարբառների բառապաշարում

Տիգրան Սիրունյան, (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Լատիներենի  քերականության ազդեցությունը հայերենի քերականական աշխատությունների վրա (13-14-րդ դդ.)

Արտակ Վարդանյան (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի իստիտուտ), Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները

Հենրիետա Սուքիասյան (ԵՊԲՀ), Դիտարկումներ գրական հայերենի նորմավորման շուրջ

 

 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ   ՆԻՍՏ՝ 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.