Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Նիստեր
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Հանդեսի չափանիշներ

                                                                           Էթիկա 

  

 Հանդեսի խմբագրությունը առաջնորդվում է գիտական աշխատանքների հեղինակային իրավունքի պահպանման ՀՀ և միջազգային ընդունված չափանիշներով (հմմտ. http://publicationethics.org/resources/international-standards): 

Հանդեսի խմբագրությունը կարևորում է գիտական հրատարակության էթիկան պահպանելու խնդիրը, սակայն պատասխանատվություն չի կրում հրապարակվող նյութերում (տեքստ, լուսանկար, գծանկար, աղյուսակ, ևն) արտահայտված կարծիքների ձևավորման համար. այդ մասին հոգում և պատասխանատվություն են կրում հեղինակները: 

Հանդեսը խրախուսում է այն հոդվածները, որոնք պահպանում են գիտական էթիկայի կանոնները՝ հղելով հրապարակված և չհրապարակված տեղեկատվական աղբյուրները և ունեն շնորհակալական բաժին: Խնդրում ենք, որպես «Շնորհակալական» օգտագործել առաջին ծանոթագրությունը տողատակում (շնորհակալություն հայտնելով այլ մասնագետներին՝ հեղինակը ցույց է տալիս, որ մինչև խմբագրություն ուղարկվելը հոդվածը կամ դրա առանձին հատվածները անցել են որոշակի ընթացք՝ ենթարկվելով բանավոր կամ գրավոր քննարկման): 

Խմբագրությունը պարտավորվում է հնարավորինս արագ տեղեկացնել  հոդվածագրին՝ հոդվածն ընդունելու կամ մերժելու մասին (շուրջ 15 օրվա ընթացքում): 

Հոդվածագիրը պարտավորվում է հոդվածը ներկայացնել՝ ըստ պահանջվող չափանիշների: 

Խմբագրությունը պարտավորվում է պահպանել գրախոսի անվան գաղտնիությունը՝ գրախոսի ցանկության դեպքում։ 

Գրախոսը պարտավորվում է հայտնել անաչառ կարծիք՝ նշելով աշխատանքի առավելություններն ու թերությունները, հեղինակի կողմից հաշվի չառնված գրականության միավորները, հղումների գիտականությունն ու հեղինակի ինքնուրույնությունը։ 

Գրախոսություններն արվում են խմբագրության կողմից տրամադրված հատուկ ձևով, դրանք պետք է լինեն տպված և ստորագրված՝ ժամանակային նշումով (գրախոսության բանավոր, հոդվածի տեքստի վրա ընդմիջարկումներով տարբերակները վավերական չեն):

Քանի որ գրախոսի աշխատանքը չի վճարվում, խմբագրությունը փոխհատուցում է գրախոսին՝ նրա կողմից ներկայացված աշխատանքը (իհարկե համապատասխան գործընթացն անցնելուց հետո) արտահերթ տպագրելով:

Նյութը տպագրելու որոշումն ընդունվում է գլխավոր խմբագրի կողմից՝ գրախոսության և հոդվածի առանձին հետազոտության հիման վրա և խմբագրական խորհրդի հետ համաձայնեցնելուց հետո: 

Հոդվածի տպագրությունից առաջ հեղինակը ծանոթանում է խմբագրված տեքստին (անձամբ այցելելով խմբագրություն կամ ընթերցելով հոդվածի պդֆ տարբերակը) և տալիս է իր համաձայնությունը:

Նյութը մերժելու դեպքում խմբագրությունը պարտավորվում է հիմնավորել իր վճիռը (նյութի՝ խմբագրության պահանջներին և հանդեսի լոգիստիկային անհամատեղելիությունը, գրախոսի կարծիքը, որի վրա հենվում է խմբագրությունը)։

 

 

                                     

                                                 Հոդվածը ներկայացնելու չափանիշներ

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ԵՆ. 

ա) համապատասխանությունը հանդեսի ձևաչափին (թեմա, ոճ, գիտական համակարգ). 

բ) այլ տեղ հրատարակված չլինելը. 

գ) որոշակի նորույթ բովանդակելը. 

դ) մեթոդապես հիմնավորված լինելը. 

ե) գիտական համապատասխան ապարատի առկայությունը (վերլուծական հոդվածում պիտի օգտագործված լինի նվազագույնը 15 միավոր գրականություն). 

զ) հստակ կառուցվածքը (խրախուսվում են ենթաբաժանումներով հոդվածները՝ ներածական [հարցադրում, նյութեր, մեթոդներ], ենթահարցեր, քննարկում-համադրություն, եզրակացություն բաժանումով). 

է) համապատասխանությունը ստորև բերված տեխնիկական պահանջներին. 

ը) գիտական կոչում չունեցող հեղինակները (մագիստրոսներ, ասպիրանտներ) ներկայացնում են երաշխավորագիր ղեկավարից/մասնագետից (գիտ. թեկնածու, դոկտոր)՝ ըստ համապատասխան ձևի (ուղարկվում է հանդեսի էլ. հասցեին՝ որպես PDF, կամ ներկայացվում է խմբագրություն):

Գիտական կոչում ունեցող հեղինակները ներկայացնում են երաշխավորագիր ինստիտուտի/ամբիոնի ղեկավարից կամ գիտխորհրդից:

Հոդվածները նաև գրախոսվում են: Նյութը ներկայացնելու, գրախոսելու և տպագրության ընդունելու ամսաթվերը նշվում են խմբագրության կողմից, հոդվածի առաջին հղման մեջ՝ աստղիկով: 

թ) գրքերի գրախոսական-հոդված ներկայացնելու դեպքում, բացի աշխատանքի դրական կողմերը շեշտելուց, անհրաժեշտ է նշել նաև քննադատական կետեր. գրախոսողը խմբագրություն է ներկայացնում գրախոսվող գրքի մեկ օրինակ: 

Ներկայացման ձևը – Էլեկտրոնային կրիչով (տեքստը նախընտրելի է Word 2007 ծրագրով, նկարները` TIFF կամ բարձրորակ JPEG ձևաչափով): Տեքստում տողադարձ չօգտագործել: Առաջին էջի վերին աջ անկյունում գրել հեղինակի անուն-ազգանուն-հայրանունը, կոչումը, աշխատատեղը, էլ. փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը: Հոդվածի վերնագիրը, ինչպես նաև հեղինակի անունը և ազգանունը, գրել մեծատառերով: 

Լեզուն – Հիմնական լեզուն արդի արևելահայերենն է. ընդունվում են հոդվածներ նաև անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներով: 

Տառատեսակը – GHEA Ghrapalat (տեքստը և ամփոփումները 12, հղումները՝ 9 կետաչափով): 

Չափերը – A4 թղթի լուսանցքները բոլոր կողմերից՝ 5 (վերև, ներքև), 4 (աջ, ձախ) սմ, տողերի միջակայքը՝ Multiple 1.12: Ընդունվում են մինչև 12 էջ (գիտական կոչում չունեցող հեղինակներ) կամ 17 էջ (գիտական կոչում ունեցող հեղինակներ) ծավալով հոդվածներ և հաղորդումներ: Բացառիկ կարևորության դեպքերում հոդվածը կարող է լինել մինչև 22 էջ: Գրախոսականները և տեղեկատվական/լրատվական բնույթի նյութերը չպետք է գերազանցեն 6 էջը: 

Նկարները – Գծանկարները, սև-սպիտակ և գունավոր լուսանկարները ներկայացնել առանձին ֆայլերով (JPEG կամ TIFF)` անվանված որպես հաջորդական միավորներ (նկ./աղ. 1, 2, 3…)` ոչ պակաս, քան 300 DPI (լուսանկարները) և 600 DPI (գծանկարները) խտությամբ: Նկարներին կցել «Նկարների ցանկ»՝ յուրաքանչյուրի բացատրությամբ և նկարի աղբյուրի հղմամբ, փակագծերում: Համացանցային և հղում չունեցող նկարներ չեն ընդունվում: 

Աղյուսակները – Պետք է կազմվեն Word ծրագրով, ունենան վերնագիր և համար: 

Հղումները – Տողատակ՝ «հեղինակի ազգանուն+տարեթիվ+էջ/նկար» ձևաչափով: Հղման նշանը դնել (վերջա)կետից կամ ստորակետից առաջ: Հաջորդական անուններն անջատել միջակետով: Հաջորդականության սկզբունք ընդունել ոչ թե լեզուն, այլ հրատարակության տարեթիվը «Նշվ. աշխ.», «նույն տեղում» կապակցությունները չեն օգտագործվում: «Տե՛ս»-ի փոխարեն նախընտրել «հմմտ.» (օր.՝ Ադոնց 1972, 45, նկ. 17. Պետրոսյան 1980, 45. հմմտ. նաև Мартиросян 1964, 87): 

Գրականության ցանկը – Տեքստից հետո: Համապատասխան միավորներում նշվում են ազգանուն – անվան սկզբնատառ – տարեթիվ – վերնագիր – հրատ. վայր – տպարան – էջ: Գրվում են գրքերի և ժողովածուների հրատարակչությունները, իսկ պարբերականների՝ հրատարակման վայրերը: Ժողովածուներում գրվում են խմբագիրների անունները: 

Գիրքը – Ադոնց Ն. 1972, Հայաստանի պատմություն, Երևան, «Հայաստան», 430 էջ: 

Հոդվածը – Տեր-Ղևոնդյան Ա. 1979, Հաղբատի արաբերեն արձանագրությունը և Բագրատունի թագավորների տիտղոսները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 1, էջ 73–80: 

Շարքը – Մարտիրոսյան Հ.Ա., Իսրայելյան Հ.Ռ. 1971, Գեղամա լեռների ժայռապատկերները, Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, հ. 6, Երևան, «ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.», 65 էջ: 

Ժողովածուն – Ղանալանյան Ա. 1981, Ճարտարապետություն և բանահյուսություն, Զարյան Ռ.Վ. (խմբ.), Հայ արվեստի միջազգային II սիմպոզիում, հ. 3, Երևան, «ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.», էջ 5-15: 

Սկզբնաղբյուրը – Մովսէս Խորենացի 1913, Պատմութիւն Հայոց, Բնագիրը և ներածութիւնը՝ Մ. Աբեղեանի և Ս. Յարութիւնեանի, Տփղիս, «Արագատիպ Մ. Մարտիրոսեանցի», 396 էջ: 

Սկզբնաղբյուրի, մամուլի և արխիվի հղման դեպքում աշխատել պահպանել նույն սկզբունքը: 

Համացանցային հղումներն ընդունելի են միայն այն դեպքում, եթե դրանք վերցված են պաշտոնական կայքերից, ունեն հեղինակ և վերնագիր. հղման վերջում պիտի գրվի նյութի ներբեռնման ամսաթիվն ու տարեթիվը (օր.՝ Պետրոսյան Վ., Հայկական ինքնության խնդիրը, http://www.armidentity.com, բեռնման օրը՝ 12.05.2017): 

Ծանոթագրությունները – Արվում են տողատակում՝ հղումների նույն սկզբունքով: Խնդրում ենք հնարավորինս խուսափել ծավալուն տեքստային ծանոթագրություններից: 

Ամփոփումները և հիմնաբառերը – Հայերեն (Ամփոփում), Ռուսերեն (Резюме) և Անգլերեն (Abstract), ծավալը՝ յուրաքանչյուրը մոտ կես էջի չափով (= մոտ 1000 նիշ): Տարբեր լեզուներով գրված ամփոփումների բովանդակությունները պետք է համապատասխանեն միմյանց: Ամփոփումները պետք է համընկնեն տեքստի բովանդակությանը և ներկայացվեն պատմողական և ոչ անոտացիոն ձևով (այսինքն, հակիրճ ներկայացվի նույն տեքստը): Անհրաժեշտ է թարգմանել նաև հեղինակի անուն-ազգանունը և հոդվածի վերնագիրը: Ամփոփումներին հաջորդում են Հիմնաբառերը (Ключевые слова, Key words)` թվով յոթ: 

Առաքումը – Հոդվածն առաքել banberhayagitutyan@gmail.com էլ. հասցեով կամ ներկայացնել խմբագրություն (Բաղրամյան պող. 24/4, 8-րդ հարկ, 809 սենյակ): 

Ընթացքը – Գրախոսության արդյունքների և տպագրման ընթացքի մասին հեղինակը կծանուցվի հոդվածի առաքումից մոտ 30 օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո, եթե խմբագրության կողմից չկա պատասխան, հեղինակը կարող է դիմել խմբագրություն՝ իմանալու համար, թե կոնկրետ որ համարում է լույս տեսնելու իր հոդվածը:
Հոդվածների նախնական ընտրությունը կատարվում է ըստ ձևաչափային, իսկ վերջնականը՝ ըստ բովանդակային համապատասխանության սկզբունքի: Տպագրության արագությունը կախված է հոդվածը ներկայացնելու տարեթվից և ձևաբովանդակային ամբողջականությունից: 

 

Առանձին խնդրանք-ցուցումներ 

Մինչ հոդվածը խմբագրություն ուղարկելը, խնդրում ենք մանրամասն զննել հանդեսի ամենավերջին համարը և տեքստը կազմել համապատասխանաբար, քանի որ դրանից է կախված հոդվածի նախնական ընտրության հանգամանքը: Բացի վերոհիշյալ չափանիշներից, խնդրում ենք հնարավորինս հաշվի առնել հետևյալը. 

– Աղբյուրների հղումը՝ անուն + տառ + թիվ (Խորենացի Բ. 15): 

– Ձեռագրերը հղել համարով (Մաշտոցի Մատենադարան, թ. 2751): 

– Դարերը տալ` հայերենում և ռուսերենում լատինական (XI), անգլերենում և այլ լեզուներում` արաբական (11th) թվերով: 

– Տեքստի մեջ ընդգծումները՝ շեղել, իսկ ենթավերնագրերը դարձնել թավ: 

– Տարեթվի համար օգտագործել կարճ թ. և ոչ թվական իսկ թ.-ն գրել առանձին (1980 թ.): 

- Չակերտներն օգտագործել այս ձևով՝ «…» (հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն), „…“ (գերմաներեն): 

– Փակագծերը պետք է լինեն կլոր՝ () և ոչ գծային` // կամ []։ 

– Գծիկը բոլորը տեղերում օգտագործել մեծ տարբերակով (–, և ոչ -): 

– Հղումները – Ֆրանսերենում և ռուսերենում՝ բացի հատուկ անուններից, բոլոր բառերը գրել փոքրատառ (Fiey J. 1970, Jalons pour une histoire de l’Eglise en Iraq, Louvain; Шумов С. 2002, Ирак: история, народ, культура, Москва), անգլերենում՝ բացի նախդիրներից և հոդերից բոլոր բառերը՝ մեծատառ (Smith J.P. 1903, A Compendious Syriac Dictionary, Oxford), գերմաներենում՝ բոլոր գոյականները՝ մեծատառ (Baumstark A. 1922, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Texte, Bonn): 

– Հղման մեջ գրել ինիցիալը/ները (իրար կցված՝ Հակոբյան Վ.Ա.) և ոչ ամբողջական անունը (Վահան Հակոբյան): 

– Գրքային միավորները հապավել այսպես՝ հ. (հատոր), պր. (պրակ), գք. (գիրք): 

– Տեքստում նկար/աղյուսակ հղելիս` օգտագործել դրանց հապավումները մեծատառով (Նկ. 30/2, Աղ. III/1):

 

                       

                 

                     

© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.