Հայերեն English Русский
Նորություններ
Նորմատիվ ակտեր
Հոգաբարձուների խորհուրդ
Գիտաժողով ներ
Հանդեսի չափանիշներ
Նյութեր
Ծրագրեր
Մամլո հաղորդագրություններ
Ամառային դպրոցներ
Նոր գրքեր
Ֆորում
Հայագետների տվյալներ
Պահոցներ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
Երևանի պետական համալսարան
Մատենադարան
Նորություններ
01.11.2019
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ 1-3 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ

ԾՐԱԳԻՐ 

 

ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՆԻՍՏ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՀ ԳԱԱ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄ ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆԻ

80-ԱՄՅԱ­ԿԻՆ

 

ՀՀ Կո­տայ­քի մարզ, գ. Ար­զա­կան,

ՀՀ ԳԱԱ գի­տա­ժո­ղով­նե­րի տուն

 

1 նոյեմբերի 2019 թ., ժ. 1800 – 1900

 

Բաց­ման խոսք`

 

Ա­շոտ Մել­քոն­յան 

ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն,

ԳԱԱ ա­կա­դե­մի­կոս 

 

Ող­ջույ­նի խոսք՝

 

Յու­րի Սու­վար­յան 

ՀՀ ԳԱԱ հա­յա­գի­տութ­յան և հա­սա­րա­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի բա­ժան­մուն­քի ա­կա­դե­մի­կոս-քար­տու­ղար,

ԳԱԱ ա­կա­դե­մի­կոս 

 

Զեկուցում

 

 

Մարիամ Հովսեփյան,  բ. գ. թ., ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Ալբերտ Խառատյանի գիտական գործունեությունը (ուրվագիծ)

 

Ելույթներ

 

 

 

 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ

 

ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ 

 

2 նոյեմբերի, ժ. 1030 – 1100

 

Բաց­ման խոսք`

 

Ա­շոտ Մել­քոն­յան 

ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն,

ԳԱԱ ա­կա­դե­մի­կոս 

 

Ող­ջույ­նի խոսք՝

 

Յու­րի Սու­վար­յան 

ՀՀ ԳԱԱ հա­յա­գի­տութ­յան և հա­սա­րա­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի բա­ժան­մուն­քի ա­կա­դե­մի­կոս-քար­տու­ղար,

ԳԱԱ ա­կա­դե­մի­կոս 

 

Զեկուցում

 

 

Հա­մո Սու­քիաս­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Պատ­մության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխա­տող­ների խորհրդի 40-ամյա ուղին

 

 

ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ 

ժ. 1110 – 1310

 

Նիստավար` պ. գ. թ., դո­ցենտ Հակոբ Մու­րադ­յան 

 

Զե­կու­ցում­ներ 

 

Վա­հե Սարգս­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Վա­նի թագավորությունը Արգիշտի I-ի և Սարդուրի II-ի գահակալության տարիներին ըստ Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտի

 

Շա­վարշ Ա­զատ­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Ոսկյանների սրբախոսական զրույցը և նրա պատմա­գիտական արժեքը

 

Վա­հե Թո­րոս­յան, ՄՄ, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Հայ-լատին եկեղեցական հարաբերությունները XII դարում

 

Անդրանիկ Եսայան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Հյուսիսարևելյան Հայաստանում Շահ Աբասի կառավարման շրջանում

 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 

ժ. 1500 – 1700

 

Նիստավար` պ. գ. դ., դո­ցենտ Արմեն Մարուքյան

 

Զե­կու­ցում­ներ 

 

Գոռ Ե­րան­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Քրդախոս հայոց գավառները. ընդհանուր ակնարկ

 

Ստ­յո­պա Պե­տո­յան, ՀԱԳ, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Նոր փաստեր Շու­շիում տպագրված առաջին գրքերի մասին

 

Նինետա Ադամյան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

ԿՀԲԸ Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղի գործու­նե­ության պատմությունից

 

Հարություն Խուդանյան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Հայոց պատմության խնդիրների վերաբերյալ Ի. Ստա­լինի մոտեցումների շուրջ

 

 

 

ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ 

3 նոյեմբերի, ժ. 1100 – 1320

 

Նիստավար` պ. գ. թ., դո­ցենտ Համո Սու­քիաս­յան 

 

Զե­կու­ցում­ներ 

 

Գա­յա­նե Ղա­զար­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Խորհրդային Հայաստանում սփյուռքահայ հայրե­նա­դարձների առօրյայի պատմությունից (1946-1948 թթ.)

 

Մարալ Ներսեսյան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ

Հորդանանի հայկական եկեղեցիների պատ­մութ­յու­նից (համառոտ ակնարկ)

 

Հովիկ Ավանեսով, ՄՄՀ 

Խոջալուի և Շուշիի ազատագրման լուսաբանումը ադրբե­­ջանական դասագրքերում և պարբերական մա­մու­լում

 

Անահիտ Շագո­յան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Հայ–տաջիկական հարաբերությունները անկախութ­յան առաջին տարիներին

 

Հռիփսիմե Վարդերեսյան, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 

Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովը Երևանում 

 

 

Քննարկում և գիտական նստաշրջանի

արդյունքների ամփոփում 

 

 

Զե­կուց­ման հա­մար տրվում է մինչև 15 րո­պե:

 

 

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի

երիտասարդ գիտաշխատողների խորհուրդ

 

 

 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ – ՀՀ ԳԱԱ պատ­մութ­յան ինս­տի­տուտ

ՄՄ – Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ՄՄՀ – Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան

 

 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

 

 

 

 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

XXXX ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ 

 

 

Ն­վիր­վում է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Ա. Խառատյանի 80-ամյակին և Երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի 40-ամյակին

 

 

 

Կոտայքի մարզ, գ. Արզական

1–3 նոյեմբերի 2019 թ.

 


© 2014-2018 All Armenian Foundation Financing Armenological Studies. All Rights Reserved.